Skip to content

Spásání

V areálu bývalých Knejzlíkových sadů údržba travnatých pozemků probíhá spásáním ovcemi a kozami, částečným sečením a částečným mulčováním ploch. Spásání výrazně napomáhá obnově sadů spolu s pařezením a roubováním.

Pastva ovcí a koz představuje přirozený způsob využívání travních porostů. Jedná se o přirozený způsoby výživy většiny hospodářských zvířat. Pastva navíc podporuje dominanci jemných výběžkatých druhů trav (lipnice luční, kostřava červená) a jetelovin (jetel plazivý) a přispívá ke snížení výskytu plevelných a málo hodnotných druhů.

Zimní pasení_leden_2016

Ke spásání jsou používané ovce a kozy z blízkého Žernavského dvora. Ovce se pasou stupňovitě, tj. na stejném místě si vybírají porosty postupně od nejkvalitnějších k nejhorším, až do jejich celkového spasení, zpravidla až na úroveň drnu.

ovce1Ovce spásá na výšku 2 - 3 cm, vytváří nižší tlak na půdu (vhodná pro pastvu ve svažitém terénu). Specifikum ovcí je v tom, že v pastevním porostu přijímají daleko větší druhové spektrum než skot. To výrazně snižuje nutnost dalších zásahů na pasené ploše.

kozy1Koza je selektivní spásač, který spásá na výšku vyšší než 5 cm nevyhýbá se na rozdíl od ovcí metajícím travám a dřevinám. Pravidelným okusem dochází k prosvětlení vegetace a tím pádem ke zvýšení fotosyntetické aktivity, čímž může dojít ke kompenzaci ztrát, které jsou rostlině spásáním způsobeny.