Skip to content

Mamutík

Mamutík Tom, socha mamutího mláděte, je první sochou skanzenu pravěku v Předmostí. Byla postavena v letech 1999/2000 spolkem PREDMOSTENZIS podle návrhu výtvarníka Mgr. Pavla Stejskala za přispění sponzorů materiálu a služeb.

Město Přerov podpořilo stavbu sochy účelovou dotací a jako partner v projektu „Tábor lovců na mamutí stezce“ dalo k dispozici své pozemky kolem sochy. ZŠ J. A. Komenského v Předmostí, partner projektu, za pomoci žáků a pedagogů přispěla prací na terénních úpravách v okolí sochy. Majitelem sochy je Komunitní nadace Přerov, která bude dále podporovat výstavbu skanzenu pravěku v Předmostí.

mamutík-768x577

Socha mamutíka Toma stojí na armovaných betonových základech o objemu cca 2 m3. Technologie postupné betonáže na svařované ocelové konstrukci obalené rabicovým pletivem je povrchově dokončena vrstvou zvrásněného plastického betonu. Povrch sochy je ošetřen fasádní barvou v odstínech odpovídajících skutečnému zbarvení zvířete. Stavba probíhala cca 12 měsíců v několika etapách respektujících technologické zvláštnosti materiálu a tvaru.

Skanzen pravěku v Předmostí je součástí velkého projektu na zvýšení zájmu o pravěkou historii Přerova – Předmostí. Celkový projekt zahrnuje několik částí:

  1. skanzen pravěku v Předmostí (na Čekyňském kopci)
  2. malé školní muzeum pravěku v Předmostí (ve staré budově školy v Předmostí)
  3. kulturní památku Skalka
  4. naučná přírodovědná stezka.

V budoucnu bude skanzen pravěku rozšířen o další zajímavosti a zázemí.

Archeologický výzkum v Předmostí, zahájený koncem 19. století, přinesl vědecky závažné objevy, jež zmíněnou lokalitu světově proslavily. Jde o nález hromadného hrobu 20 fosílií člověka ze starší doby kamenné. Dokladem života pravěkých lidí v Předmostí (Homo Predmostensis) jsou nálezy kamenné industrie, účelově opracovaných kostí i umělecké předmětu kultovního významu. Sláva Předmostí je u nás překonána snad jen díky lépe zachovanému, ale později objevenému nalezišti v Dolních Věstonicích a Pavlově na jižní Moravě. Bohaté nálezy v Předmostí bohužel nebyly zcela zachovány, předmostská „Skalka“ a „Hradisko“ byly po staletí vystaveny příležitostnému odtěžování vápence a spraše za účelem výstavby lidských obydlí. Jediné co z nálezů zůstalo zachováno přímo v regionu je sbírka učitele a amatérského archeologa Antonína Teličky.

Kořeny evropské kultury v Předmostí

Současná společnost nutně potřebuje pozitivní příklady a motivaci ze života kulturně úspěšných lidí. Na pravěké historii Přerova-Předmostí můžeme demonstrovat a v současných podmínkách rozvinout aktivity k posílení evropské sounáležitosti, národní hrdosti a úctě k rodnému městu. Přerov-Předmostí je jedinečné místo světového významu, kde již před 25 tisíci lety žili úspěšní a kulturní lidé.

Tisíce let úspěšně opatřovali obživu (dle stovek tun skládkovaných kostí pravěkých zvířat), pohřbívali významné členy tlupy (Maškův hrob), vyráběli a používali ve své době moderní nástroje (nálezy pazourkové industrie), uspokojovali své kulturní a kultovní potřeby (rytina do mamutího klu aj.), domestikovali vlka (nálezy lebky vlka se zkráceným čenichem), žili tvrdý a nebezpečný život bez vykonstruovaných problémů konzumní společnosti, lovili na mnohadenních pochodech za migrujícími zvířaty a rádi se vraceli do Přerova-Předmostí. Zde měli své blízké, výhled do široké krajiny, nezamrzající pramen vody, příznivé klima a zejména budoucnost díky lásce, úctě, důvěře a kultuře.